www.alivio.cz :: Z naší praxe... (13.07.2024 - 23:33)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Z naší praxe...

Absence účetnictví a doměření na pomůcky

Klient nepředal správci daně ke kontrole zpracované účetnictví, pouze neúplné účetní doklady. Správce daně stanovil daňovou povinnost na dani z příjmů právnických osob za použití pomůcek. Pomůckou se stala daňová přiznání k DPH. Základ daně byl stanoven na 6 675 037 Kč, přičemž klient v řádném daňovém přiznání vykázal daňovou ztrátu ve výši 278 669 Kč. Při absenci účetnictví jako základního důkazního prostředku je hájení práv klienta velmi složité, přesto se nám podařilo daň stanovenou podle pomůcek snížit o 226 670 Kč.  

 

Doměření daně z příjmů fyzických osob z fiktivních příjmů

Klient podal trestní oznámení na své bývalé zaměstnance, neboť zjistil, že z jeho korporace byly vyvedeny finanční prostředky jako odměny z dohod o provedení práce, které ve skutečnosti se zaměstnanci neuzavřel. Spolu s trestním oznámením předložil Policii ČR také předmětné důkazy (falešné DPP, falešné mzdové listy, falešné pokladní doklady atd.). Následně byla u klienta zahájena daňová kontrola. Správce daně (Územní pracoviště v Českých Budějovicích) si od Policie ČR vyžádal předmětné důkazy a ačkoliv věděl, že jde o zfalšované listiny, doměřil klientovi za rok 2014 z těchto fiktivních "mezd" srážkovou daň ve výši 78 375 Kč a daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti stanovil ve výši 496 476 Kč. Na základě námi podaného odvolání tentýž správce daně přezkoumal napadená rozhodnutí, uznal své pochybení a platební výměry změnil. 

 

Nezákonné zahájení daňové kontroly

Správce daně (Územní pracoviště v Českých Budějovicích) zaslal klientovi a jeho spolupracující osobě v prosinci 2013 výzvu k podání dodatečného daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2010 a k dani z přidané hodnoty za IV. čtvrtletí 2010 s odůvodněním, že vyhledávací činností zjistil, že klient dosáhl ve skutečnosti vyšších příjmů, než vykázal  v řádném daňovém přiznání. Naše kancelář podala za klienta stížnost na nezákonné zahájení daňové kontroly. Stížnost nebyla Finančním úřadem pro Jihočeský kraj ani Odvolacím finančním ředitelstvím shledána důvodnou. Následně byla podána žaloba na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, kterou Krajský soud v Českých Budějovicích zamítl. Proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích byla podána kasační stížnost. Nejvyšší správní soud rozsudkem č. j. 1 Afs 32/2015-28 a č. j. 4 Afs 54/2015-21 rozsudek Krajského  soudu v Českých Budějovicích zrušil a věc vrátil soudu k dalšímu řízení. V tomto řízení pak bylo rozhodnuto, že zahájení daňové kontroly bylo nezákonné a soud zakázal správci daně v této daňové kontrole dále pokračovat.

 

Nestandardní chování úřední osoby

Klient se na naši kancelář obrátil v situaci, kdy byl zoufalý z nátlaku úřední osoby, která u něj prováděla daňovou kontrolu. Úřední osoba Územního pracoviště v Českém  Krumlově prováděla kontrolu daně z příjmů fyzických osob poměrně nestandardně. Klient předkládal řadu důkazních prostředků, které úřední osoba od stolu hodnotila stylem: "Mě Vaše argumenty a smlouvy vůbec nezajímají, ani Vaši navrhovaní svědci!". K doložení vkladů v hotovosti donesl klient na ústní jednání smlouvy, které dokazovaly, že měl potřebnou hotovost, tyto listiny úřední osobu nezajímaly. Při každém  ústním jednání činila na klienta psychický nátlak, vyzývala ho "ať se chová jako chlap a přizná se" aniž by klient tušil, k čemu se má přiznat. Při nahlížení do spisu jsme zjistili, že správce daně zfalšoval veřejnou listinu - vyměnil jednu stranu protokolu, u které dopsal odpověď daňového subjektu a takto pozměněnou stranu protokolu dopodepsal za úřední osobu i za daňový subjekt. S největší pravděpodobností toto učinila stejná úřední osoba, která vedla daňovou kontrolu, ovšem interním šetřením správce daně neodhalil konkrétního pachatele ze svých řad. Ve věci bylo podáno trestní oznámení. Úřední osoba činila i další nezákonné kroky, např. předvolávala klienta k projednání výsledku kontrolního zjištění. Podle tohoto původního kontrolního nálezu klient údajně neprokázal mj. osobní vklady ve výši 1 625 483 Kč, výdaje za PHM ve výši 613 773 Kč, nákup zboží v hodnotě 378 850 Kč a další výdaje. Po převzetí zastupování naší společností došlo k výraznému obratu, především došlo na základě našeho podnětu k vyloučení oné úřední osoby z dalšího řízení. Kontrola s nově ustanovenou úřední osobou pak pokračovala již zákonným způsobem  a podařilo se bezezbytku odstranit pochybnosti správce daně ohledně osobních vkladů i všech výdajů.   

 

Mezinárodní pronájem pracovní síly

Finanční úřad pro Plzeňský kraj provedl u daňového subjektu kontrolu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za roky 2010-2011. U daňového subjektu vykonával činnost také jeden cizinec, jehož služby fakturovala daňovému subjektu holandská právnická osoba. Správce daně posoudil tuto činnost jako mezinárodní pronájem pracovní síly a ve zprávě o daňové kontrole vyčíslil zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti v celkové výši 172 055 Kč. Ačkoli klient se na nás obrátil již po lhůtě k vyjádření ke kontrolnímu zjištění, podařilo se nám vrátit jej do hry a prokázat, že na příjmy onoho cizince nelze aplikovat ust. § 6, odst. 2 zákona o daních z příjmů a že se nejednalo ani o příjmy ze závislé činnosti z obdobného poměru, ve kterém poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce ve smyslu § 6, odst. 1 zákona o daních  z příjmů. Správce daně musel nakonec konstatovat, že k pochybní nedošlo a kontrola byla ukončena bez nálezu. 

 

Zrušení opakované daňové kontroly

Dne 11.10.2010 zahájil Finanční úřad v Domažlicích kontrolu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za roky 2007-2009. Tuto kontrolu ukončil bez nálezu dne 27.7.2011. Před ukončením kontroly zaslal žádost o mezinárodní výměnu informací holandské daňové správě. Po obdržení odpovědi z Holandska byla dne 27.11.2012 zahájena daňová kontrola daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za roky 2007-2011. Důvodem zahájení mělo být obdržení informací o mezinárodním pronájmu pracovní síly, jež je podrobeno dani z příjmů ze závislé činnosti podle § 6, odst. 2 zákona  o daních z příjmů. Proti tomuto postupu jsme podali stížnost a požadovali jsme, aby správce daně nepokračoval v opakované daňové kontrole. Naše stížnost byla shledána důvodnou a správce daně doměřovací řízení za  roky 2007-2009 dne 3.5.2013 ukončil. 

 

Překlasifikace úroků z půjčky na podíl na zisku

Finanční úřad ve Vimperku zahájil kontrolu daně z příjmů právnických osob, kterou následně rozšířil i na kontrolu daně z příjmů vybírané srážkou. Klient se na nás obrátil ještě ve fázi probíhající kontroly poté, co mu správce daně sdělil, že mu neuzná úroky z půjčky společníka jako daňové a základ daně zvýší o 8 941 901 Kč. S odkazem na ustanovení § 22, odst. 1, písm. g) bod 3 zákona o daních z příjmů pak tyto úroky ještě překlasifikoval na podíly na zisku, ze kterých v úhrnu za kontrolované roky 2005 - 2007 vyčíslil srážkovou daň ve výši 1 191 959 Kč. Na základě dalšího dokazování se nám nakonec podařilo uzavřít všechny kontroly s nulovým doměrkem.  

 

Povolení přezkumu

Sdružení fyzických osob byla doměřena daň z příjmů včetně penále ve výši 2,3 milionů Kč z fiktivních tržeb, které si správce daně sám spočítal poté, co neuznal tržby vykázané sdružením. Odvolání bylo zamítnuto. Členové žádali o obnovu řízení, které nebylo povoleno. Po provedené exekuci peněžních prostředků a se zástavou na nemovitostech a motorových vozidlech přišli s žádostí o pomoc. Podařilo se nám  dosáhnout přezkoumání dodatečných platebních výměrů a daň s příslušenstvím snížit o 1,5 milionu Kč na konečných 800 tisíc Kč.

 

Neuznání odpočtů na DPH

Společnost ukončovala svoji činnost v ČR a žádala proto i o zrušení registrace k DPH. Namísto zrušení registrace zahájil Finanční úřad v Českých Budějovicích daňovou kontrolu a zpochybnil všechny nároky na odpočet, které společnost uplatnila od zahájení své činnosti. Důvodem bylo to, že nevykázala žádné výnosy a neuskutečnila žádné zdanitelné plnění na výstupu. Zahraniční majitel společnosti vysvětlil kontrolním pracovníkům, že s.r.o. založil po zhruba ročním průzkumu trhu v momentě, kdy získal od zahraničního výrobce ventilů výhradní zastoupení pro český, slovenský a rakouský trh. Poté začal vyřizovat potřebné certifikáty, zahájil reklamní kampaň, vystavoval na veletrzích. Před první dodávkou se ale zahraniční výrobce dostal do potíží a firmu zrušil, proto společnost vykázala pouze plnění DPH na vstupu a žádné na výstupu. Finanční úřad na tyto argumenty neslyšel a trval na svém názoru, že za této situace nemá klient nárok na odpočet DPH. V momentě, kdy přišlo do společnosti několik výzev, obrátil se klient o pomoc na nás. Poměrně rychle se nám podařilo přesvědčit Finanční úřad, že jeho názor je mylný a obhájili jsme klientovi 100 % daňových odpočtů.  

 

Forenzní audit

Na základě vzniklých pochybností o hospodaření tuzemské s.r.o. ze strany rakouského vlastníka společnosti  byl u nás objednán forenzní audit této společnosti spojený s okamžitou a neohlášenou kontrolou interně vedeného účetnictví. Na základě výsledků auditu, který prokázal nesrovnalosti v rozsahu cca Kč 30 mil., byla podána žaloba na jednatele společnosti v občansko právním řízení a zahájeno trestní řízení pro porušování povinností při správě cizího majetku, podvodu a zpronevěry. Trestní řízení bylo ukončeno pravomocným rozsudkem odnětí svobody jednatele v trvání 6 let, občansko právní řízení pravomocně náhradou způsobené škody.

 

Prominutí daně z převodu nemovitostí

Na základě ručitelství za daň z převodu nemovitostí byla společnost s ručením omezeným vyzvána k zaplacení této daně spolu s příslušenstvím ve výši 2,3 milionu korun. Vzhledem k tomu, že paralelně s touto výzvou bylo u Městského soudu v Praze docíleno zrušení kupní smlouvy na danou nemovitost "ex tunc", bylo zahájeno řízení s použitím mimořádných opravných prostředků ke zmírnění této vyměřené daně z převodu nemovitostí. Řízení trvalo v několika stupních cca 2,5 roku, kdy majetek společnosti byl vystaven exekučnímu vymáhání ze strany FÚ v Sušici. S konečnou platností jsme nakonec docílili prominutí daně z převodu nemovitostí včetně příslušenství k této dani v plné původně vyměřené výši.

 

Rekonstrukce účetnictví

Na základě objednávky jsme zrekonstruovali kompletní účetní evidenci dvou obchodních společností s celkovým obratem cca 120 milionů korun a o více než 50 tisíc účetních zápisů do úrovně kompletně uzavřených účetních knih a následnému splnění všech daňových povinností, to vše v časovém limitu cca 3 měsíců.