www.alivio.cz :: Základní informace (14.06.2021 - 16:07)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Základní informace

Historie Společnosti

Společnost ALIVIO byla založena 1. 1. 1995 jako veřejná obchodní společnost. Od samého počátku byla ryze českou společností, zakladatelům šlo o vybudování moderní daňové společnosti, která bude nabízet své služby tuzemským i zahraničním právnickým a fyzickým osobám.

V roce 2002 společnost prošla transformací z veřejné obchodní společnosti na společnost s ručením omezeným.

Druhá polovina roku 2004 je naplněna převratnými změnami v zázemí společnosti, na konci léta 2004 společnost koupila dům s možností vlastního parkoviště v atraktivní lokalitě Českých Budějovic u křižovatky Mánesovy a Čechovy ulice a od 1. prosince 2004 tam přestěhovala své sídlo a celý dům postupně zrekonstruovala.

 

Vážíme si našich spolupracujících partnerů:

 

AK Wölfl a Pokorný, s.r.o. www.akwolfl.cz

MarkTime systémy pro řízení a fakturaci www.marktime.cz

TaxEdit profesionální správa daňové agendy www.taxedit.cz

Účetnictví 6K www.6k.cz

Svaz účetních www.svaz-ucetnich.eu

 

PRO ODLEHČENÍ

 

Karel Poláček - Těžká řeč s berním úřadem - 1933

"Mezi berním úřadem a ostatním lidstvem je stav zavilého nepřátelství. Lidé tvrdí, že vina je na straně berního úřadu; jeho charakter je těžký. Dále se uvádí, že berní úřad je posedlý chladnou vášní po penězích. Uspokojiti jej je těžko; čím více má, tím více žádá.

V tomto sporu jest berní úřad ve zřejmé nevýhodě. Nikoho není, kdo by se ho zastal. Příčina je v tom, že berní úřad nikterak se nesnaží, aby milou a konciliantní povahou (snášenlivou, smířlivou, povolnou, vlídnou) získal si obliby v kruzích svých známých.

Bernímu úřadu je vzdálena tendence navazovati a udržovati známosti; je dalek toho, aby dal vzkvést květům přátelství. Nezná družnosti a pospolitosti. Ba ani k mladým, půvabným ženám nechová něžných citů. Nezná ani člověka; zná pouze poplatníka. A hodlá se k němu přiblížiti pouze za tím účelem, aby zkoumal, jaké má příjmy."


Vybrané pasáže z vystoupení poslance Netolického ze 3. schůze PS ze dne 17.12.1929


"K jakým důsledkům vede zneužívání obratové daně, dovolím si ukázati na zvláštním případě. V České Třebové přiznal jeden poplatník za rok obratu celkem 49.028 Kč 61 hal. Berní správa v Lanškrouně vyměřila mu však celkový obrat na 80.000. A tu právě vytýkám zneužití předpisů o obratové dani. Dotčený živnostník má obchod velocipedy a malou zámečnickou dílnu, ve které zaměstnává jednoho učně a v sezoně jednoho dělníka. Berní správa vypočítala, že obchodem velocipedy musí utržiti 30.000 Kč a že z tohoto obratu má 10% čistého zisku. Ze strojního zámečnictví docílí sám s jedním učněm obratu také 30.000 Kč, ale z toho mu již berní správa vypočítává 35% zisku, tedy 10.000. Za sezonního dělníka mu vypočítala příjem 20.000 a 15% zisk. Tedy tím byl zvýšen obrat ze 49.000 na 80.000 a jeho přiznaný výtěžek 6700 Kč byl vypočítán berní správou na 16.000 Kč.

Berní správa nevzala zřetel, že učedníci musí býti placeni nebo vyživováni, nevzala zřetel, že dělník, byť by byl zaměstnán v době sezonní, musí dostati určitou mzdu, a započítala čistý zisk tak, jak jsem uvedl, a tím jej ovšem nepřirozeně zdanila.

V kruzích poplatních jsou značné stížnosti na administrativu berní, pokud se týče daně obratové i ostatních daní. Víme, že mezi úředníky berních správ jsou úředníci, kteří těžké své povolání vykonávají s porozuměním pro poplatnictvo, takže si toto na ně nestěžuje a uznává jejich dobrou vůli, ale vedle těchto je u berních správ řada úředníků, řekl bych nervosních, kteří poplatníka, který se dostaví, aby se poptal na způsob, jakým mu byla vyměřena jeho daň nebo z jakého důvodu nebyl vzat zřetel na jeho přiznáni, odbývají kolikráte způsobem velmi nezdvořilým.

Při dani obratové je předepsáno, že každý poplatník musí vésti záznamní knihu, která má býti podle zákona sešita, ostránkována a psána inkoustem. Když poplatník, kterému berní správa předepíše daň daleko vyšší, než mu přísluší, přinese takový zápisník zákonem předepsaný, berní úředník odmítá takovéhoto poplatníka poukazem, že poplatník si může sám do knihy napsati, co chce.

Vedle toho je nutno poukázati na revisi, kterou provádí ministerstvo financí svými úředníky u jednotlivých poplatníků; a tu nutno si stěžovati, že tato revise je prováděna bez ohledu na poplatníka někdy v sezoně, kdy času nemá, někdy zase, kdy jeho obchod je méně navštěvován, a to bez ohledu, jak to působí třeba na okruh jeho odběratelů, jeho zákazníků, způsobem často až odstrašujícím. Proto by bylo nutno administrativně upraviti otázku revise tak, aby byla prováděna v čase, kdy dotyčný obor sezonu nemá, tedy kdy také není rušen a kdy může býti revisi přítomen a hlavně, aby revise nepůsobila špatným dojmem na zákazníky.

Je třeba, aby finanční správa obrátila zřetel k těmto nepěkným případům a aby snažila se pro příští dobu vyřešiti je, aby nejen stát nebyl poškozen, nýbrž aby také poplatník, živnostník někdy nedovolenými prostředky nebyl šikanován a přiváděn ke škodě a ztrátě celé částky a také ke škodě úroků, které na dotyčných obnosech ztratí.

Představovali bychom si berní správu tak, aby byla ona sama vychována v určité daňové morálce, aby brala určitý zřetel na přiznání poplatníků, zda odpovídají skutečnosti, a aby finanční správa neviděla v každém poplatníku podvodníka nebo lháře, nýbrž aby vyšetřila poměry a snažila se těm přiznáním, která jsou správná a odpovídají skutečnosti, dáti víru a podle toho zdaniti poplatníka. Chceme-li, aby daňová morálka vypěstovala se na straně poplatníka, je potřebí také určitých změn názorů v úřednictvu berních správ, aby poplatníka neměli jen v podezření, nýbrž znali také jeho těžkou povinnost při placení daní a byli přesvědčeni, že také chce a bude ji v plné míře konati.

Očekáváme, že v tomto roce, na který daň obratová se prodlužuje, bude nám dána příležitost, abychom podle zkušeností mohli přinésti platná zlepšení, která by v těžké situaci státu snad nezkracovala jeho příjem, ale přece jen pokud možno vycházela vstříc poplatníkům, kteří, kdyby podle dosavadních poměrů a postupu měli nésti tuto daň a šikany, které od berních správ s nimi jsou prováděny, jistě by ztratili důvěru a lásku ke státu, k jehož vybudování přispěli značným způsobem."