www.alivio.cz :: Sankce za neuložení listin do sbírky listin rejstříkového soudu od 1. 1. 2014 (10.12.2023 - 08:07)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Sankce za neuložení listin do sbírky listin rejstříkového soudu od 1. 1. 2014

zpět na výpis článků


Podle šetření Nejvyššího kontrolního úřadu provedeného v roce 2012, za rok 2010 nezveřejnilo účetní závěrku nebo výroční zprávu 81 % subjektů. Nový zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, proto zavádí účinnější prostředky motivující zapsané osoby a jejich statutární orgány k plnění zákonných povinností.

Dle ustanovení § 72 rejstříkového zákona má zapsaná osoba povinnost bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti předložit rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin. Požadované listiny k založení do sbírky listin stanoví § 66 až § 74. Při porušení povinnosti založit zákonem předepsané listiny do sbírky listin může rejstříkový soud uložit pořádkovou pokutu až do 100 000 Kč a zahájit řízení o zrušení zapsané osoby. Má se dále za to, že člen statutárního orgánu právnické osoby, která neplní své povinnosti podle § 105 rejstříkového zákona, porušuje péči řádného hospodáře se všemi důsledky, včetně vyloučení z funkce statutárního orgánu a zákazu výkonu funkce po dobu tří let ve všech obchodních korporacích (§ 63, § 65 z. o. k.) a vzniku povinnosti nahradit škodu tím vzniklou. Porušení uvedených povinností je také přestupkem, za což může být v přestupkovém řízení, podle § 24 zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, udělena odpovědné fyzické osobě pokuta až do výše 50 000 Kč nebo zákaz činnosti.