www.alivio.cz :: Prominutí příslušenství daně opět možné (25.03.2023 - 02:29)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Prominutí příslušenství daně opět možné

zpět na výpis článků


Novela daňového řádu účinná od 1.1.2015 opět umožňuje v individuálních případech prominout příslušenství daně, tj. penále, úroky z prodlení a úroky z posečkané částky daně. Kritéria pro prominutí budou stanovena v metodickém pokynu, který připravuje Generální finanční ředitelství. 

Žádost o prominutí penále lze podat v případě, že dodatečný platební výměr bude vydaný po 1. lednu 2015, bez ohledu na zdaňovací období, ke kterému se daň vztahuje. Je tedy možné prominout penále vztahující se např. k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2013, pokud bylo oznámeno platebním výměrem vydaným v lednu 2015. Prominout úrok z prodlení nebo úrok z posečkané částky bude možné pouze v případě úroku vzniklého od 1.1.2015. 

Ke dni podání žádosti o prominutí příslušenství musí být uhrazena daň, k níž se příslušenství váže. Žádost musí být podána nejpozději do 3 měsíců ode dne právní moci dodatečného platebního výměru. Žádá-li daňový subjekt o prominutí částky vyšší než 3 000 Kč, podléhá žádost správnímu poplatku 1 000 Kč. V případě žádosti o prominutí částky do 3 000 Kč včetně se správní poplatek nehradí. Žadatel musí svou žádost precizně odůvodnit a svá tvrzení doložit.