www.alivio.cz :: Osvobozené příjmy musí fyzické osoby nově oznamovat (10.12.2023 - 07:32)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Osvobozené příjmy musí fyzické osoby nově oznamovat

zpět na výpis článků


S účinností od 1. 1. 2015 byla do zákona o daních z příjmů zavedena nová povinnost pro fyzické osoby - oznamovat příjmy osvobozené od daně z příjmů, pokud přesáhly 5 milionů Kč. Pro stanovení limitu je rozhodný příjem nesnížený o související daňové výdaje a limit se posuzuje za každý jednotlivý příjem samostatně. Různé druhy osvobozených příjmů by se tak neměly pro účely stanovení limitu sčítat. V praxi může být sporné, zda sčítat osvobozené příjmy stejného druhu. Oznámení se nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí, neboť jde o evidenci, ke které má správce daně přístup. Oproti tomu např. k obchodnímu rejstříku  správce daně přístup nemá a proto osvobozený příjem z prodeje podílu v obchodní korporaci musí fyzické osoby oznámit. 

 

Oznamovací povinnost se vztahuje na rezidenty i nerezidenty. Lhůta pro oznámení osvobozených příjmů je shodná s lhůtou pro podání daňového přiznání, tj. do 1. dubna následujícího roku. Udělí-li poplatník plnou moc daňovému poradci, pak je možné oznámení podat v prodloužené lhůtě do 1. července následujícího roku. Forma oznámení není předepsána, poplatník tak může svou povinnost splnit libovolným způsobem. Povinnou náležitostí oznámení je výše příjmu, popis okolností nabytí příjmu a datum, kdy příjem vznikl. Plyne-li osvobozený příjem do společného jmění manželů, oznámí ho jeden z manželů.


Za neoznámení osvobozeného příjmu vzniká poplatníkovi povinnost uhradit pokutu ve výši 0,1 % z částky neoznámeného příjmu, pokud tuto povinnost splní, aniž by k tomu byl správcem daně vyzván. Pokud poplatník splní povinnost až na výzvu správce daně v náhradní lhůtě, činí pokuta 10 % z částky neoznámeného příjmu a pokud poplatník nesplní povinnost ani v náhradní lhůtě, činí sankce 15 % z částky neoznámeného příjmu. Důvodem zavedení této povinnosti má být boj proti daňovým únikům.