www.alivio.cz :: Kontrolní hlášení - nová povinnost i nové sankce od 1. 1. 2016 (26.05.2024 - 09:48)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Kontrolní hlášení - nová povinnost i nové sankce od 1. 1. 2016

zpět na výpis článků


Za leden 2016 budou plátci DPH poprvé podávat tzv. kontrolní hlášení. Jde o specifický druh daňového tvrzení, které je plátce povinen podat pouze elektronicky v předepsaném formátu a struktuře. Právnické osoby podávají kontrolní hlášení měsíčně, fyzické osoby pak podle periodicity daňového přiznání, tzn. měsíční plátci měsíčně, čtvrtletní plátci čtvrtletně. Kontrolní hlášení se podává do 25. dne následujícího měsíce, avšak pozor - lhůtu pro podání kontrolního hlášení nelze prodloužit a nelze využít ani 5-ti denní toleranční lhůtu jako u podání přiznání k DPH! Negativní kontrolní hlášení se nepodává (s výjimkou výzvy k podání). Součástí kontrolního hlášení jsou i údaje týkající se režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění podle § 92a, proto s účinností od 1. 1. 2016 odpadá povinnost podávat výpis z evidence pro daňové účely. Bližší informace týkající se kontrolního hlášení jsou veřejně přístupné na webových stránkách Finanční správy ČR a není účelem tohoto článku podrobně seznámit s obsahem kontrolního hlášení. Cílem je upozornit čtenáře na tvrdé sankce, které jim v souvislosti s tímto novým podáním reálně hrozí.

Není radno brát situaci na lehkou váhu a myslet si, že úpravou účetního softwaru je věc vyřízena. Zásadní bude včasné podání a přesné opsání požadovaných údajů do účetního systému. Avšak i v případě, že všechny kolonky kontrolního hlášení vyplní plátce precizně a kontrolní hlášení podá ve stanovené lhůtě, není vyloučeno, že obdrží výzvu. Mechanismus systému kontrolního hlášení vychází z toho, že navzájem porovnává a páruje jednotlivá kontrolní hlášení. Dodavatel i odběratel se tedy musí shodnout ve všech povinných položkách. V případě nespárování obdrží jak dodavatel tak odběratel výzvu k odstranění vad, na kterou musí do 5-ti kalendářních dnů zareagovat. Pokud tak neučiní, vystavuje se sankci ve výši 30 000 Kč a to i v případě, že se následně ukáže, že chybu v kontrolním hlášení měla protistrana. Rovněž za nepodání kontrolního hlášení jsou nastaveny přísné sankce. Pokutu ve výši 1 000 Kč zaplatí plátce za opožděné podání, pokud si sám prodlení uvědomí a hlášení podá dříve, než mu správce daně zašle výzvu. V případě, že plátce již obdržel výzvu k podání kontrolního hlášení v náhradní lhůtě, bude ho toto zpoždění stát 10 000 Kč. Nepodá-li ani na výzvu, bude sankce 50 000 Kč. Tyto sankce jsou fixní, není možné je snížit či prominout, zákon nepřipouští žádné úlevy ani v odůvodněných případech. Pokuta až do 50 000 Kč hrozí, pokud ani podáním následného hlášení nerozptýlí plátce pochybnosti správce daně. Pokud bude navíc závažně ztěžovat nebo mařit správu daní, pak se pokuta může vyšplhat až na 500 000 Kč.

Plátcům bez datové schránky hrozí další komplikace, a to v souvislosti s doručováním. Povinnou náležitostí kontrolního hlášení je i e-mailová adresa, na kterou správce daně bude doručovat event. výzvy. Výzva plátci zaslaná na jeho e-mail bude považována za doručenou okamžikem odeslání správcem daně. Plátcům bez datové schránky proto doporučujeme zvážit její zřízení.