www.alivio.cz :: Zpřísnění podmínek u insolvenčního řízení (14.06.2024 - 05:23)

Steuern, Finanzkontrollen, internationale Besteuerung
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert

Zpřísnění podmínek u insolvenčního řízení

zurück zur Artikelliste


Od 1. ledna 2012 dochází ke změně § 98 odst. 1 insolvenčního zákona, který upravuje povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh. Od počátku roku 2012 má tedy dlužník, který je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem, povinnost podat na sebe insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, nebo při náležité péči měl dozvědět o svém úpadku. Takto musí postupovat bez ohledu na skutečnost, zda jde o úpadek ve formě platební neschopnosti, nebo ve formě předlužení. Za úpadek ve formě platební neschopnosti se považuje situace, kdy má dlužník více věřitelů a není schopen plnit své peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti. O úpadek ve formě předlužení jde v případě, má-li dlužník více věřitelů a souhrn všech jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

 

Ich brauche eine Konsultation

Ihr Name:
E-Mail:
Telefonnummer:
Ihre Anfrage
Abschicken

finden Sie uns

Kontakt