www.alivio.cz :: Wissen Sie, dass (13.07.2024 - 23:54)

Steuern, Finanzkontrollen, internationale Besteuerung
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert
Gesellschaft ist bei Steuerbeareterkammer registriert

Wissen Sie, dass

Daňové přiznání k DPFO u nerezidentů

Daňoví nerezidenti, kteří chtějí uplatnit slevy na dani (kromě základní slevy na poplatníka a na studenta), daňové zvýhodnění na vyživované dítě a nově i veškeré odčitatelné položky (např. poskytnuté dary, příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příspěvky na soukromé životní pojištění, úroky z hypotečních úvěrů), mohou tyto daňové úlevy za rok 2011 uplatnit pouze prostřednictvím přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 

 

Zpřísnění podmínek u insolvenčního řízení

Od 1. ledna 2012 dochází ke změně § 98 odst. 1 insolvenčního zákona, který upravuje povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh. Od počátku roku 2012 má tedy dlužník, který je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem, povinnost podat na sebe insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, nebo při náležité péči měl dozvědět o svém úpadku.

 

 

Švarcsystém

Výkon závislé činnosti fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah je od 1. ledna 2012 zahrnut v novele zákona o zaměstnanosti pod pojem nelegální práce. Zaměstnanec může být potrestán pokutou ve výši až 100 000 Kč, přičemž sankce pro zaměstnavatele může dosáhnout až 10 milionů Kč.

 

 

Reverse charge ve stavebnictví

Od 1.1.2012 je novelou zákona o DPH č. 47/2011 Sb. zaveden režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a („tuzemský reverse charge“) i na stavební a montážní práce.

 

 

Sjednocení lhůt pro platby pojistného OSVČ

S účinností od 1.8.2011 došlo pro OSVČ ke sjednocení lhůty pro doplatek pojistného na zdravotní pojištění s lhůtou pro doplatek pojistného na sociální zabezpečení, tedy na 8 dnů po dni podání přehledu (dříve 8 dnů po dni podání daňového přiznání).

 

 

Omezení plateb v hotovosti

Dne 27.5.2011 nabyla účinnosti změna zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Dřívější limit pro platby v hotovosti stanovený na 15 000 EUR je nyní stanoven na částku 350 000 Kč.

 

 

Pohledávky v insolvenci

Praktickými aspekty vracení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení se zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců ČR a GFŘ, který byl uzavřen s níže uvedenými závěry:

 

 

Prodloužení poskytování náhrady za nemoc

Zaměstnavatel bude nově povinen poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti (dosud 14 dnů), a to v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. Nová právní úprava se uplatní na pracovní neschopnost vzniklou po 1. lednu 2011. Případy, v nichž dočasná pracovní neschopnost vznikla před 1. lednem 2011, se budou řídit stávající právní úpravou, i když neschopnost potrvá ještě v roce 2011.

 

 

Prodloužení termínu pro podání vyúčtování DPFO

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti budou plátci daně nově předkládat v prodloužené lhůtě dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do konce února. V případě, že plátce daně podá vyúčtování elektronicky, prodlužuje se lhůta pro jeho podání do 20. března. Výše uvedené lhůty se nově uplatní již pro vyúčtování podaná za rok 2010.

 

 

Změny u fotovoltaických elektráren

Od 1. března 2011 nebudou podporovány fotovoltaické elektrárny vybudované na půdním fondu s výjimkou elektráren umístěných na budovách, jejichž výkon nepřesáhne 30 kW. Dále nebude poskytována podpora tzv. ostrovním fotovoltaickým provozům neboli výrobě pro vlastní spotřebu. Současně byly zrušeny daňové prázdniny pro obnovitelné zdroje a zavedeny povinné lineární daňové odpisy pro zařízení na výrobu energie ze slunečního záření.

 

 

Zavedení odvodu za výrobu solární energie

Předmětem odvodu je elektřina vyrobená ze slunečního záření v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013 v zařízení uvedeném do provozu v období od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2010. Plátcem bude provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel regionální distribuční soustavy.

 

 

Osvobození při vyplácení licenčních poplatků

Od 1. ledna 2011 budou společnosti moci využít osvobození při vyplácení licenčních poplatků. Osvobození se týká poplatků vyplácených z České republiky společnostem ve skupině, které jsou rezidenty v některém ze států EU nebo Švýcarska, Norska či Islandu. Pro uplatnění osvobození je třeba splnit několik podmínek, zejména předem získat rozhodnutí správce daně.

 

 
««« 1 2 »»»

Ich brauche eine Konsultation

Ihr Name:
E-Mail:
Telefonnummer:
Ihre Anfrage
Abschicken

finden Sie uns

Kontakt