www.alivio.cz :: Zpřísnění podmínek u insolvenčního řízení (10.12.2023 - 07:29)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Zpřísnění podmínek u insolvenčního řízení

zpět na výpis článků


Od 1. ledna 2012 dochází ke změně § 98 odst. 1 insolvenčního zákona, který upravuje povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh. Od počátku roku 2012 má tedy dlužník, který je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem, povinnost podat na sebe insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, nebo při náležité péči měl dozvědět o svém úpadku. Takto musí postupovat bez ohledu na skutečnost, zda jde o úpadek ve formě platební neschopnosti, nebo ve formě předlužení. Za úpadek ve formě platební neschopnosti se považuje situace, kdy má dlužník více věřitelů a není schopen plnit své peněžité závazky po dobu delší třiceti dnů po lhůtě splatnosti. O úpadek ve formě předlužení jde v případě, má-li dlužník více věřitelů a souhrn všech jeho závazků převyšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihlíží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze-li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.