www.alivio.cz :: Pracovnělékařské prohlídky (31.05.2023 - 17:28)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Pracovnělékařské prohlídky

zpět na výpis článků


Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách nabyl účinnost dnem 1.4.2012. V ustanovení § 98 je ale umožněno pracovnělékařské služby poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., tedy nejdéle do 31.3.2013. Do 31. března 2012 se povinnost podstoupit vstupní lékařské prohlídky vztahuje pouze na zaměstnance vstupující do pracovního poměru (na dohody se nevztahuje). Podle Směrnice ministerstva zdravotnictví č. 49/1967 Věstníku ministerstva zdravotnictví (registrované v částce 2/1968 Sb.) by se potom měl vstupní prohlídce podrobit každý budoucí zaměstnanec zaměstnavatele, který má zajištěnu závodní preventivní péči. Povinnost zaměstnavatele zajistit závodní preventivní péči potom vyplývá z § 40 zákona o péči o zdraví lidu. Podle „staré“ právní úpravy vstupní lékařská prohlídka není nezbytná pro jakoukoliv činnost, ale pouze v případech stanovených zvláštním právním předpisem. Naopak nový zákon vyžaduje od všech osob ucházejících se o zaměstnání podrobit se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu vstupní lékařské prohlídce (tedy i u prací konaných na základě dohod). V současné době je projednávaná poslanecká novela zákona o pracovnělékařských službách (sněmovní tisk 752), kterou sice ministr zdravotnictví nepodpořil, ale politická vůle k vyřešení situace existuje. Novela by měla zrušit povinnost vstupních prohlídek u dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Ačkoliv ministr novelu nepodpořil, slíbil, že do 31.3.2013 situaci vyřeší s tím, že vstupní lékařské prohlídky by byly povinné v případech rizikových prací podle zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

S upozorněním, že do 31.3.2013 ještě může nastat změna, reagujeme na Vaše nejčastější dotazy z této oblasti:

"Je zaměstnavatel povinnen vyžadovat u nově přijatých zaměstnanců vstupní zdravotní prohlídku?"

U nově přijímaných zaměstnanců je od 1.4.2012 vstupní prohlídka povinná. Osoba ucházející se o zaměstnání se považuje za zdravotně nezpůsobilou, pokud se před vznikem pracovněprávního nebo obdobného vztahu nepodrobí vstupní lékařské prohlídce. Zaměstnavatel je povinen uchazeče informovat, u koho  má vstupní prohlídku absolvovat, uchazeč se tedy nemůže sám rozhodnout, kterého poskytovatele zdravotních služeb navštíví.  

"Kdo hradí náklady na vstupní prohlídku?"

Vstupní lékařskou prohlídku hradí osoba ucházející se o zaměstnání. Pouze vybranému uchazeči, se kterým bude uzavřen pracovněprávní vztah, zaměstnavatel náklady spojené s prohlídkou uhradí, pokud se s ním nedohodne, že si uchazeč prohlídku uhradí sám (nejlépe písemnou formou). Právní úprava neukládá zaměstnavateli, aby uchazeči o zaměstnání poskytoval zálohu na úhradu vstupní prohlídky.

"Jsme povinni vyžadovat zdravotní prohlídku i u stávajících zaměstnanců?"

Z přechodných ustanovení zákona č. 373/2011 Sb. nevyplývá povinnost u stávajících zaměstnanců obstarat zpětně vstupní prohlídku. Nelze ale vyloučit, že po uplynutí přechodného období by na takového zaměstnance mohl kontrolní orgán pohlížet jako na zdravotně nezpůsobilého. V takovém případě by zaměstnavateli mohla hrozit sankce až 300 000 Kč za správní delikt na úseku pracovního poměru dle ustanovení § 25 zákona o inspekci práce.

"S jakou pravidelností se musí zdravotní prohlídka opakovat?"

Periodicita prohlídek

-        u I. kategorie nejdéle jednou za 6 let (po dovršení 50 let věku jednou za 4 roky)

-        u II. kategorie a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností nejdéle jednou za 4 roky (po dovršení 50 let věku jednou za 2 roky)

-        u III. kategorie a II. rizikové jednou za 2 roky

-        u IV. kategorie jednou za 1 rok

"Co je to kategorizaci prací?" 

Kategorizace vyjadřuje souhrnné hodnocení úrovně zátěže zaměstnance podle míry výskytu faktorů, které mohou ovlivnit jeho zdraví. Mezi tyto faktory patří např. prašnost, působení chemických látek, hluku, zátěž fyzická, psychická, zraková, pracovní poloha převážně vestoje, vsedě atd.. Za práce v I. kategorii se považují práce, při nichž podle současného poznání není pravděpodobný nepříznivý vliv na zdraví. Za práce ve II. kategorii se považují práce, při nichž podle současné úrovně poznání lze očekávat jejich nepříznivý vliv na zdraví jen výjimečně, zejména u vnímavých jedinců, tedy práce, při nichž nejsou překračovány hygienické limity.

"Kdo kategorizaci prací provádí?"

Kategorizaci prací provádí zaměstnavatel, přičemž musí vycházet ze skutečného zhodnocení rizik, které by pro něj měla provést tzv. odborně způsobilá osoba. O zařazení prací do III. nebo IV. kategorie rozhoduje příslušný orgán ochrany veřejného zdraví, tj. krajská hygienická stanice (KHS). Práce do II. kategorie zařazuje zaměstnavatel a toto zařazení oznámí KHS. Pokud KHS návrh akceptuje, nevydá žádné rozhodnutí, jen tuto skutečnost bere na vědomí. Práce, které nejsou zařazeny do II., III. nebo IV. kategorie jsou automaticky zařazeny do I. kategorie - návrh ani oznámení o zařazení práce do této kategorie zaměstnavatel KHS nepodává.

"Musíme mít svého podnikového lékaře?"

Z ustanovení § 53 zákona o specifických zdravotních službách vyplývá povinnost zaměstnavatelů zajistit komplexní pracovnělékařské služby (vedle prohlídek i dohled a poradenství). Žádný předpis přitom nestanoví výjimku u zaměstnavatelů s menším počtem zaměstnanců nebo u zaměstnavatelů OSVČ, právní úprava tak dopadá na všechny zaměstnavatele, kteří mají zaměstnance. Od 1.4.2013 byste svého „závodního“ lékaře mít měli.

"Může zaměstnanec absolvovat prohlídku u svého praktického lékaře?"

Zaměstnanci vykonávající práce zařazené do I. kategorie mohou absolvovat pracovnělékařské prohlídky na základě písemné žádosti zaměstnavatele u svého praktického lékaře. Zaměstnanci (příp. uchazeči o zaměstnání) zařazení do II. a vyšší kategorie budou muset prohlídky absolvovat u „závodního“ lékaře, se kterým bude muset zaměstnavatel uzavřít smlouvu. Tento „závodní“ lékař pak také zajišťuje ostatní pracovnělékařské služby, např. školení zaměstnanců o poskytování první pomoci, hodnocení rizik na pracovišti atd.. 

"Musíme měnit smlouvu s naším stávajícím závodním lékařem?"

Současnou smlouvu se závodním lékařem o závodní preventivní péči lze využívat do 31.3.2013, během této doby je nutné nahradit smlouvu novým zněním. Není také jisté, zda bude moci služby poskytovat váš dosavadní lékař, protože zákon stanoví lékařům pro poskytování pracovnělékařských služeb jiné podmínky. Doporučujeme informovat se přímo u vašeho stávajícího lékaře, zda bude i nadále oprávněn tyto služby poskytovat.