www.alivio.cz :: Daňové změny od 1.1.2013 (10.12.2023 - 07:51)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Daňové změny od 1.1.2013

zpět na výpis článků


DPH

1) Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21% a 15% v letech 2013-2015.

2) Lhůta pro osvobození u převodu nemovitosti se prodlužuje ze 3 roků na 5 let. Po 5-ti letech se plátce může rozhodnout, zda osvobození využije či nikoliv.

3) Plátce je povinen uvádět v evidenci pro účely DPH (§ 100, odst. 2) u přijatých zdanitelných plnění s nárokem na odpočet také DIČ dodavatele. Tato povinnost se nevztahuje na zjednodušené daňové doklady.

4) U všech nových plátců je povinně po určitou dobu zdaňovacím obdobím pouze kalendářní měsíc. Čtvrtletní zdaňovací období bude možné pouze v případě, že obrat plátce nepřekročí 10 000 000 Kč.

5) Dosavadní plátci jsou povinni oznámit nejpozději do 28.2.2013 správci daně čísla svých bankovních účtů používaných pro ekonomickou činnost. Pokud tuto povinnost nesplní, zveřejní správce daně všechny účty, které vede na základě registrační povinnosti, a to k datu 1.4.2013. Použití jiných účtů než zveřejněných bude důvodem pro ručení odběratele za daň nezaplacenou dodavatelem (§ 109, odst. 2, písm. c). Odběratel bude ručit za nezaplacenou daň i v případě, že jeho dodavatel je správcem daně označen jako tzv. nespolehlivý plátce (§ 109, odst. 3). Další rozšíření ručení za DPH se vztahuje na příjemce zdanitelného plnění při dodání PHM. Příjemce ručí za nezaplacenou daň, pokud v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění není o poskytovateli zveřejněna skutečnost, že je registrován jako distributor pohonných hmot (§ 109, odst. 4). Ve všech uvedených případech může odběratel využít zvláštní způsob zajištění daně podle ustanovení § 109a.

6) Dochází ke sjednocení místa plnění u dlouhodobého nájmu dopravního prostředku. Shodně je u osob povinných k dani i nepovinných k dani místem plnění místo, kde má příjemce služby sídlo nebo místo pobytu (§ 9, odst. 1). 

7) Bude možné požádat správce daně o závazné posouzení, zda dodávka šrotu a odpadu podléhá či nepodléhá režimu lokálního reverse-charge. 

8) Od 1. ledna 2014 budou povinná elektronická podání. Pouze elektronicky tedy bude možné podat např. přiznání k DPH, přihlášku k registraci, hlášení a přílohy. Tato povinnost se nebude týkat fyzických osob, jejichž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců nepřesáhne 6 000 000 Kč.

9) Změny v pravidlech fakturace, vystavení a uchování dokladů, zrovnoprávnění dokladů v listinné a elektronické podobě, nové definování věrohodnosti původu daňového dokladu, neporušenosti jeho obsahu a jeho čitelnosti, přičemž tyto vlastnosti musí být zajištěny po celou dobu od okamžiku vystavení daňového dokladu do konce lhůty pro jeho uchovávání, a to bez ohledu na to, zda jde o daňový doklad v listinné nebo elektronické podobě. 

10) U systému reverse charge musí vystavený daňový doklad obsahovat údaj "daň odvede zákazník".

 

Daň z příjmů

1) Omezení výdajových paušálů u daně z příjmů fyzických osob. Osoby využívající výdajové paušály nebudou moci uplatňovat daňové zvýhodnění na vyživované dítě a na manžela či manželku bez vlastních příjmů, pokud budou mít příjmy pouze z podnikatelské a jiné výdělečné činnosti.

2) Zvýšení srážkové daně z pasivních příjmů (dividendy, úroky, licenční poplatky) vůči zahraničním daňovým rezidentům z 15% na 35%. Uvedená změna se nebude týkat poplatníků ze zemí EU a EHP a dále poplatníků z jurisdikcí, s nimiž má Česká republika uzavřenu mezinárodní dohodu umožňující výměnu informací o daňových poplatnících. Může se jednat o smlouvu o zamezení dvojího zdanění (ta obsahuje čl. 26 Výměna informací) či o smlouvu o výměně informací sui generis (tzv. TIEA) nebo o úmluvu Rady Evropy o vzájemné pomoci v daňových záležitostech. K této úmluvě přistoupila Česká republika teprve nedávno – podepsala ji 26. října 2012. Států účastnících se této úmluvy se nová úprava bude tedy týkat teprve po ratifikaci úmluvy českou stranou a jejím vydání ve Sbírce mezinárodních smluv. S většinou účastnických států této úmluvy máme uzavřenu smlouvu o zamezení dvojího zdanění, případně smlouvu o výměně informací. Mezi státy, u nichž se srážková daň ve výši 35 % v budoucnu neuplatní z důvodu účasti na této dohodě, patří Argentina, Kostarika a Ghana. Upozorňujeme, že Česká republika má uzavřeno několik smluv o výměně informací v oblasti daní i se státy s nízkým či nulovým zdaněním (tzv. daňovými ráji). Tyto dohody poskytují tuzemským správcům nástroj, s jehož pomocí mohou prověřit, zda byl příjem nebo majetek českých daňových subjektů umístěný v zahraničí řádně zdaněn. Součástí dohod je i možnost přístupu k informacím o bankovních účtech. Jedná se o tyto státy:

Stát

Daně v ČR

Daně ve druhém státě

Účinnost od

Bermudy(48/2012 Sb. m. sml.)

daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí, spotřební daně

přímé daně všeho druhu

1.1.2013

Britské Panenské ostrovy

daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí

daň z příjmů, daň ze mzdy, daň z majetku

ratifikováno na české straně, dosud není platná/účinná

Guernsey (2/2013 Sb. m. sml.)

daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí

daň z příjmů, DPH

použije se na & zdaňovací období počínající 9.7.2012

Jersey (51/2012 Sb. m. sml.)

daně všeho druhu

daně všeho druhu

1.1.2013

Kajmanské ostrovy

daně všeho druhu

 daně všeho druhu

podepsána v listopadu

Ostrov Man (3/2013 Sb. m. sml.)

daň z příjmů, DPH, daň z nemovitostí

daň z příjmů a ze zisku, DPH

                 1.1.2013

San Marino (4/2013 Sb. m. sml.)

daně všeho druhu

daně všeho druhu

                 1.1.2013

 

3) Solidární zvýšení daně z příjmů fyzických osob ve výši 7 % z příjmu převyšujícího 48násobek průměrné mzdy v letech 2013-2015.

4) Zrušení základní slevy na dani z příjmů fyzických osob pro důchodce v letech 2013-2015.

 

Daň z převodu nemovitostí

Zvýšení daně ze 3 % na 4 %. Zvýšená sazba se vztahuje na případy změny vlastnictví k nemovitostem, k nimž došlo od 1. 1. 2013. U převodů do 31. 12. 2012 se použije sazba daně z převodu nemovitostí ve výši 3%. Ke změně vlastnictví dochází u nemovitostí evidovaných v katastru nemovitostí ke dni právních účinků vkladu do katastru nemovitostí a u nemovitostí, které nejsou evidovány v katastru nemovitostí ke dni účinnosti smlouvy.


Spotřební daň

V roce 2013 omezení daňového zvýhodnění tzv. zelené nafty (snížení vratky ze 60 % na 40 %) a od roku 2014 úplné zrušení této výhody. 


Zdravotní pojištění

Zrušení stropů u pojistného na veřejné zdravotní pojištění v letech 2013-2015.