www.alivio.cz :: Víte, že... (04.10.2023 - 19:05)

Daně, finanční kontroly, mezinárodní zdanění
Společnost je evidovaná u KDP ČR
Společnost je evidovaná u KDP ČR

Víte, že...

Daňové změny od 1.1.2013

DPH

1) Zvýšení sazeb daně z přidané hodnoty na 21% a 15% v letech 2013-2015.

2) Lhůta pro osvobození u převodu nemovitosti se prodlužuje ze tří na pět let. Po 5-ti letech se plátce může rozhodnout, zda osvobození využije či nikoliv.

3) Plátce je povinen uvádět v evidenci pro účely DPH (§ 100, odst. 2) u přijatých zdanitelných plnění s nárokem na odpočet také DIČ dodavatele. Tato povinnost se nevztahuje na zjednodušené daňové doklady.

4) U všech nových plátců je povinně po určitou dobu zdaňovacím obdobím pouze kalendářní měsíc. Čtvrtletní zdaňovací období bude možné pouze v případě, že obrat plátce nepřekročí 10 000 000 Kč.

 

 

Změny v organizaci daňové správy od 1.1.2013

Od 1.1.2013 vstoupí v účinnost zákon č. 456/2011 Sb. o Finanční správě České republiky, který zcela nahradí dosavadní úpravu územních finančních orgánů. Změní se téměř celá organizační struktura daňové správy, zachováno zůstane jen Generální finanční ředitelství a Specializovaný finanční úřad. Namísto současných 199 finančních úřadů jich bude nově zřízeno jen 14 se sídlem v krajských městech. Dosavadní FÚ se změní na tzv. územní pracoviště. Přechod k novému finančnímu úřadu nastane ze zákona a daňové subjekty o něm nebudou adresně informovány.

 

 

Pracovnělékařské prohlídky

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách nabyl účinnost dnem 1.4.2012. V ustanovení § 98 je ale umožněno pracovnělékařské služby poskytovat podle dosavadních právních předpisů upravujících poskytování závodní preventivní péče nejdéle po dobu 1 roku ode dne nabytí účinnosti zákona č. 373/2011 Sb., tedy nejdéle do 31.3.2013. Do 31. března 2012 se povinnost podstoupit vstupní lékařské prohlídky vztahuje pouze na zaměstnance vstupující do pracovního poměru (na dohody se nevztahuje).

 

 

Daňové přiznání k DPFO u nerezidentů

Daňoví nerezidenti, kteří chtějí uplatnit slevy na dani (kromě základní slevy na poplatníka a na studenta), daňové zvýhodnění na vyživované dítě a nově i veškeré odčitatelné položky (např. poskytnuté dary, příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem, příspěvky na soukromé životní pojištění, úroky z hypotečních úvěrů), mohou tyto daňové úlevy za rok 2011 uplatnit pouze prostřednictvím přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

 

 

Zpřísnění podmínek u insolvenčního řízení

Od 1. ledna 2012 dochází ke změně § 98 odst. 1 insolvenčního zákona, který upravuje povinnost dlužníka podat na sebe insolvenční návrh. Od počátku roku 2012 má tedy dlužník, který je právnickou osobou či fyzickou osobou – podnikatelem, povinnost podat na sebe insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl, nebo při náležité péči měl dozvědět o svém úpadku.

 

 

Švarcsystém

Výkon závislé činnosti fyzickou osobou mimo pracovněprávní vztah je od 1. ledna 2012 zahrnut v novele zákona o zaměstnanosti pod pojem nelegální práce. Zaměstnanec může být potrestán pokutou ve výši až 100 000 Kč, přičemž sankce pro zaměstnavatele může dosáhnout až 10 milionů Kč.

 

 

Reverse charge ve stavebnictví

Od 1.1.2012 je novelou zákona o DPH č. 47/2011 Sb. zaveden režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a („tuzemský reverse charge“) i na stavební a montážní práce.

 

 

Sjednocení lhůt pro platby pojistného OSVČ

S účinností od 1.8.2011 došlo pro OSVČ ke sjednocení lhůty pro doplatek pojistného na zdravotní pojištění s lhůtou pro doplatek pojistného na sociální zabezpečení, tedy na 8 dnů po dni podání přehledu (dříve 8 dnů po dni podání daňového přiznání).

 

 

Omezení plateb v hotovosti

Dne 27.5.2011 nabyla účinnosti změna zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti. Dřívější limit pro platby v hotovosti stanovený na 15 000 EUR je nyní stanoven na částku 350 000 Kč.

 

 

Pohledávky v insolvenci

Praktickými aspekty vracení DPH u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení se zabýval Koordinační výbor Komory daňových poradců ČR a GFŘ, který byl uzavřen s níže uvedenými závěry:

 

 

Prodloužení poskytování náhrady za nemoc

Zaměstnavatel bude nově povinen poskytovat náhradu mzdy zaměstnanci po dobu prvních 21 kalendářních dnů trvání pracovní neschopnosti (dosud 14 dnů), a to v období od 1. ledna 2011 do 31. prosince 2013. Nová právní úprava se uplatní na pracovní neschopnost vzniklou po 1. lednu 2011. Případy, v nichž dočasná pracovní neschopnost vznikla před 1. lednem 2011, se budou řídit stávající právní úpravou, i když neschopnost potrvá ještě v roce 2011.

 

 

Prodloužení termínu pro podání vyúčtování DPFO

Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti budou plátci daně nově předkládat v prodloužené lhůtě dvou měsíců po uplynutí kalendářního roku, tj. do konce února. V případě, že plátce daně podá vyúčtování elektronicky, prodlužuje se lhůta pro jeho podání do 20. března. Výše uvedené lhůty se nově uplatní již pro vyúčtování podaná za rok 2010.

 

 
««« 1 2 3 »»»